Напишіть нам

3khome.info@gmail.com+380674460507+380674460507м. Київ, вул. Німанська 10
3khome.info@gmail.com
+380674460507
+380674460507
м. Київ, вул. Німанська 10

Персональні дані

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

договір оферти
Цей договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) адресованим будь-якій фізичній особі, надалі іменується Замовник, який погодився з умовами публічної оферти, шляхом її повного і беззастережного акцепту.
Замовник зобов'язаний повністю ознайомитися з цим документом до моменту внесення оплати.
Індивідуальний підприємець Зиміна Світлана Борисівна, що представляє сайт innazimina_lessons.wizzylab.com , іменована надалі - Виконавець висловлює намір укласти договір про надання платних освітніх послуг з Замовником на умовах цієї оферти (далі - «Договір»).
1. Терміни та визначення
Відповідно до мети цієї оферти наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:
Оферта - цей документ опублікований на сайті innazimina_lessons.wizzylab.com
Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 2.2. Оферти. Акцепт оферти створює Договір.
Замовник - повнолітня особа, яка здійснила Акцепт Оферти, що є споживачем платних освітніх послуг за укладеним Договором, або правомочний представник неповнолітньої особи, яка буде споживачем платних освітніх послуг.
Договір - договір між Замовником та Виконавцем на надання освітніх послуг, який укладається як Акцепту Пропоновані можливості.
Сайт - інтернет ресурс, що містить повну інформацію про зміст і вартості курсів, розміщений за адресою https://edston.com/
Тариф - набір послуг, що входять у вартість курсу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець надає, а Замовник оплачує інформаційно-консультаційні послуги в рамках обраного курсу, тривалість і план яких розміщені на сайті.
2.2. Оплатою Замовник висловлює свою повну і беззастережну прийняття умов цього договору (акцепт).
2.3. Вартість послуг за Договором повідомляється на Сайті і становить суму, зазначену для конкретного курсу, що цікавить Замовника, відповідно до тарифу, що вказані на сторінці курсу.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов'язаний:
3.1. Організувати і забезпечити належне якісне виконання послуг, передбачених в п. 2.1. цього Договору, відповідно до навчального плану і тарифом, обраним Замовником.
3.2. Для організації доступу до навчальних матеріалів і трансляціям Виконавець зобов'язується провести реєстрацію Замовника в обліковій системі Сайту, надати логін і пароль до Особистого кабінету (профілем).
3.3. Забезпечити Замовника всіма необхідними навчальними методичними матеріалами.
3.4. У разі відсутності доступу до навчальних матеріалів в зв'язку з технічними неполадками Сайту Виконавець зобов'язаний усунути неполадки, або надати альтернативний доступ до навчальних матеріалів.
4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник надає достовірну інформацію при реєстрації на Сайті і підтримує цю інформацію в актуальному стані в особистому кабінеті (профілі).
4.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у разі надання Замовником свідомо невірної (помилковою) інформації.
5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ І ЗАМОВНИКА
5.1. Виконавець має право для надання послуг залучати третіх осіб, відповідаючи за їх дії.
5.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні нових послуг, якщо Замовник в період навчання допускав порушення, передбачені цивільним законодавством і цим договором, і дають Виконавцю право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору.
6. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
6.1. Замовник оплачує послуги, зазначені в розділі 2.1 Договору в російських рублях.
6.2. Замовник проводить оплату послуг Виконавця до початку навчання в розмірі 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів Виконавцю на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
7. ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Замовник зобов'язаний дотримуватися авторські права innazimina_lessons на всі матеріали курсів відповідно до Закону про авторські права.
7.2. Замовнику забороняється копіювати будь-які відео- або текстові матеріали. Виняток становлять навчальні файли для скачування.
7.3. Замовнику заборонено використовувати отримані на заняттях в innazimina_lessons навчальні матеріали в комерційних цілях, від свого імені, розміщувати у відкритому доступі, передавати третім особам.
7.4. Замовнику заборонено передавати третім особам логін і пароль доступу на Сайт. Виявлення факту доступу до матеріалів курсів третіх осіб є підставою для одностороннього розірвання Виконавцем договору без повернення грошових коштів.
7.5. Факт укладення цього Договору не розглядається Сторонами як конфіденційна інформація
7.6. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, отриману Сторонами в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків, коли Сторона зобов'язана надати таку інформацію відповідно до чинного законодавства, які можуть застосовуватися до Договору, або було отримано згоду на розголошення такої інформації

8. ПІДСТАВИ І УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Умови, на яких укладено цей договір, можуть бути змінені або за угодою сторін, або відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін. З ініціативи однієї зі сторін договір може бути розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством України .
8.3 Відмова від навчання проводиться за заявою Замовника в електронному вигляді на електронну пошту. Відмова можливий протягом 2 днів з моменту оплати курси.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРУ
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань за цим договором вони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством та законодавством про захист прав споживачів, на умовах, встановлених цим законодавством.
9.2. Замовник погоджується і визнає, що дії, вчинені з використанням аутентифікаційних даних (логіна і пароля) в Особистому кабінеті, породжують юридичні наслідки, аналогічні використанню особистих підписів.
9.3. Виконавець не гарантує відсутність проблем і помилок в роботі Сайту.
9.4. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якої з своїх обов'язків за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником даної Публічної оферти і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
10.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до цього Договору в будь-який момент на свій розсуд, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково в тексті публікації.
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Зиміна Світлана Борисівна

р/р 5169330513254414

ОКПО 2011119249

МФО 305299